Sponsorlar

B�MY Hakk�nda

T�rkiye Bili�im Derne�i, bili�im sekt�r�nde �al��an �st ve orta d�zey y�neticilerin mesleki geli�imi ve dayan��malar�n� geli�tirmek amac�yla "Bilgi ��lem Merkezi Y�neticileri Semineri" (B�MY) ad�yla d�zenlemekte oldu�u etkinli�inin 17'cinsini, 15-18 Nisan 2010 tarihinde ger�ekle�tirecek.

�nemli Duyuru

31 Mart 2010 tarihine kadar kay�t yapt�r�p paras�n� yat�ran konuklar�m�z i�in Ankara kalk�� olmak �zere Ankara-Belek-Ankara �cretsiz otob�s servisimiz yap�lacakt�r.

Sponsorluk

T�rkiye Bili�im Derne�i taraf�ndan gelenekselle�en Bilgi ��lem Merkezi Y�neticileri Semineri (B�MY'17), 15-18 Nisan 2010 tarihleri aras�nda Gloria Golf Resort Hotel Belek-Antalya'da d�zenlenecektir. Bir�ok g�ncel konunun ele al�naca�� , a��l���n�n Say�n Ula�t�rma Bakan� Binali YILDIRIM taraf�ndan yap�laca�� etkinli�imiz, Ula�t�rma Bakanl��� ve Bilgi Teknolojileri ve �leti�im Kurumu (BTK) taraf�ndan desteklenmektedir.

B�MY'17 etkinli�imizde sizleri aram�zda g�rmek arzusunday�z. Etkinli�imize ait sponsorluk dosyas� ve rezervasyon formu a�a��da bilginize sunulmu�tur.

Desteklerinizi bekler, iyi �al��malar dileriz.