Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Bili�im Sekt�r�n�n de�erli �al��anlar�, sekt�r�m�ze katk� sa�layan bili�im dostlar�,


Bilindi�i �zere T�rkiye Bili�im Derne�i, Bili�im Sekt�r�n�n geli�mesi amac�yla tam 42 y�ld�r �al��malar�na aral�ks�z devam etmektedir. Bu kapsamda her y�l d�zenlenen ve gelenekselle�en TBD etkinlikleri sizlerin de katk�s�yla markala�m��, sekt�rel bir sahiplikle sekt�r zirvesi ve �enli�i haline gelmi�tir.

Bili�im Sekt�r�nde �al��an �st ve orta d�zey y�neticilerin mesleki geli�imi ve dayan��malar�n� geli�tirmek amac�yla �Bilgi ��lem Merkezi Y�neticileri Semineri (B�MY) 04-07 Nisan 2013 tarihleri aras�nda Gloria Golf Resort Hotel'de ger�ekle�tirilecektir. Bu y�l 20.sini yapmay� planlad���m�z B�MY etkinli�imizde Bili�im Teknolojilerinde gelece�e y�nelik �ng�r�ler ele al�narak fark�ndal�k yarat�lmaya �al���lacakt�r.

Birbirinden farkl� konulara ve zengin bir i�eri�e sahip olan 20.Bilgi ��lem Merkezi Y�neticileri Seminerinde sizleri aram�zdan g�rmekten onur duyar�z.

T�rkiye Bili�im Derne�i
Y�netim Kurulu