Davetli Konu�mac�lar
Paneller


Bili�im Sekt�r�n�n de�erli �al��anlar�, sekt�r�m�ze katk� sa�layan bili�im dostlar�,

Bilindi�i �zere T�rkiye Bili�im Derne�i, Bili�im Sekt�r�n�n geli�mesi amac�yla tam 40 y�ld�r �al��malar�na aral�ks�z devam etmektedir. Bu kapsamda her y�l d�zenlenen ve gelenekselle�en TBD etkinlikleri sizlerin de katk�s�yla markala�m��, sekt�rel bir sahiplikle sekt�r zirvesi ve �enli�i haline gelmi�tir.

Bilgi Teknolojilerinde ya�anan de�i�imler toplumlar�n ya�am bi�imlerini, kurumlar�n ve sekt�rlerin birbirleriyle ileti�imlerini etkilemektedir. Sekt�rlerin birbirleriyle etkile�imi yerel d�zeyde rekabet ko�ullar�n� art�rmakta, istihdam a��s�ndan �nemli katk�lar sa�lanmaktad�r. Bu do�rultuda Bili�im Sekt�r�nde �al��an �st ve orta d�zey y�neticilerin mesleki geli�imi ve dayan��malar�n� geli�tirmek amac�yla ana temas� �Bili�im Teknolojileri ve Sekt�rel Etkile�im� olan �Bilgi ��lem Merkezi Y�neticileri Semineri (B�MY)� d�zenlenecektir. Bu y�l 18.sini yapmay� planlad���m�z B�MY etkinli�imiz 07-10 Nisan 2011 tarihleri aras�nda Acapulco Resort & Convention & SPA Hotel' de ger�ekle�tirilecektir.

Birbirinden farkl� konular� ve zengin i�eri�i ile Bili�im Sekt�r�ndeki son geli�meleri izleme f�rsat� bulaca��n�z etkinli�imizde sizleri aram�zda g�rmekten onur duyar�z.

Bahar�n getirdi�i g�zellikleri, s�cac�k anlar�
hep birlikte ge�irmek dile�iyle�

 

T�rkiye Bili�im Derne�i
Y�netim Kurulu