�LET���M


T�rkiye Bili�im Derne�i
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA
Tel: +90 (312) 473 8215 (pbx)
Faks: +90 (312) 473 8216


Val�r Kongre Organizasyon
Turan G�ne� Bulvar� 571. Cad. 576. Sk. No:28
06550 Oran - Ankara
Tel: 0 312 491 88 88
Fax: 0 312 491 99 89
[email protected]